(+45) 53 61 87 09 Kontakt@gymogfit4u.dk

Medlems vilkår

Medlemskab af GYM & FIT 4 U kan tegnes af myndige personer, som:

Generelt har et godt helbred, hvor der ikke efter GYM & FIT 4 U’ vurdering er en åbenlys risiko for personens helbred og/eller risiko for skade.
Personer, som ikke er myndige, kan tegne et medlemskab hos GYM & FIT 4 U, hvis deres værge indgår aftalen. Værgen vil være juridisk ansvarlig for medlemskabet og vil hæfte for alle betalinger, der er tilknyttet medlemskabet.

Medlemmet får udleveret et medlemskort til GYM & FIT 4 U Medlemskortet tilhører GYM & FIT 4 U og Medlemmet kan personligt disponere over det. Kortet kan ikke overdrages eller udlånes. Ved ophør af medlemskabet skal Medlemmet uden ugrundet ophold destruere medlemskortet.

Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre end Medlemmet.

Der vil være kameraovervågning i GYM & FIT 4 U.
Medlemskab for personer under 18 år
Medlemmet skal betale månedligt medlemsgebyr, indmeldingsgebyr og eventuelle øvrige gebyrer i henhold til GYM & FIT 4 U ´ til enhver tid gældende priser. Det samme gælder for værger eller andre, som i Medlemsaftalen har påtaget sig et juridisk ansvar for medlemskabet.

Det månedlige medlemsgebyr forfalder løbende til det aftalte tidspunkt bortset fra ved opstart, hvor der gælder særlige betingelser. Medlemmet er ansvarlig for at medlemsgebyret betales ved forfald og skal kontakte GYM & FIT 4 U hvis opkrævning ikke er modtaget.

Medlemmet skal til enhver tid sikre, at den angivne beløbsgrænse dækker fakturabeløbet, og sikre, at betaling sker inden forfald.

Hvis Medlemmet ikke foretager betaling inden forfald, uafhængigt af betalingsmetode, vil der blive udstedt inkassovarsel med en ny forfaldsdato. Ved forsinket betaling vil GYM & FIT 4 U kunne kræve omkostninger og renter dækket i henhold til inkassoloven, renteloven og anden gældende lovgivning.

Hvis Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og modtager betalingspåmindelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformationen på fakturaen fra den eksterne inkassator, der skal benyttes ved betaling.

Medlemmet forpligter sig til at:
Informere ved ændring af kontaktoplysninger/betalingsoplysninger, herunder ændring af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer og anden relevant information.

Registrere sit medlemskort ved ankomst, før Medlemmet benytter sig af centeret GYM & FIT 4 U vil kunne kræve, at medlemmet fremviser legitimation.

Hurtigst muligt informeres om eventuelt tab af medlemskort. Hvorefter kortet vil blive spærret og udstede et nyt medlemskort. Ved udstedelse af nyt medlemskort forpligter Medlemmet sig til at betale et gebyr henhold til de til enhver tid gældende priser.

GYM & FIT 4 U vil til enhver tid behandle Medlemmets personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Medlemmet giver samtykke til, at vi registrerer, lagrer og bruger oplysninger om Medlemmet (navn, personnummer, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fotografi, betalingsoplysninger og lignende)
Opsigelsesperioden er én (1) måned, og opsigelsen træder i kraft efter udløbet af efterfølgende måned. Dette gøres personligt eller på mail
Medlemmet træner til enhver tid på eget ansvar.

Vi er ikke ansvarlig for personskade, som Medlemmet måtte blive påført i forbindelse med tilstedeværelse/udøvelse af aktivitet i centeret.
Ved opbevaring af personlige ejendele i et skab i centret, er medlemmet selv ansvarlig for at benytte sin egen lås. Hvis Medlemmet glemmer ejendele under opbevaring i skabene efter almindelig lukketid, har vi ret til at bryde Medlemmets lås op og opbevare ejendelene. Medlemmet har pligt til at afhente glemte ejendele inden for to uger.

Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tab af personlige ejendele, heller ikke i nævnte periode.
Vi er ikke ansvarlig for tyveri eller andet tab af Medlemmets personlige ejendele, som Medlemmet medbringer til træning.

Dette gælder uanset, om ejendelene er låst inde i et almindeligt garderobeskab, værdiskab eller lignende.